എട്ട് തലമുറയ്ക്ക് അപമൃത്യുവിൽനിന്നും രക്ഷ മഹാരുദ്ര ഭൈരവീ യാഗം ആര്യനാട് |maha rudra bhairavi yagam

1 min read
മഹാരുദ്ര ഭൈരവീ യാഗം ആര്യനാട് ക്ഷേത്രത്തില്‍; യാഗ പ്രത്യേകതകള്‍ ഇങ്ങനെ#maha #rudra #hairavi #yagam #aryanad #temple

മഹാരുദ്ര ഭൈരവീ യാഗം
ആര്യനാട് ക്ഷേത്രത്തില്‍; യാഗ
പ്രത്യേകതകള്‍ ഇങ്ങനെ#maha #rudra #hairavi #yagam #aryanad #temple

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published.