സംസ്ഥാനവുമായി ഒത്തുകളി; ബി.കെ. ആര്യയെ കേന്ദ്രം തെറിപ്പിച്ചു |bkarya central electricity authority

1 min read
സംസ്ഥാനവുമായി ഒത്തുകളി; ബി.കെ. ആര്യയെ കേന്ദ്രം തെറിപ്പിച്ചു #b #k #arya #expels #central #electricity #authority #chairman സംസ്ഥാനവുമായി ഒത്തുകളിച്ചു- കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റ#ി അതോറിട്ടി ചെയർമാന് സ്ഥാനം പോയി എൽ.ഡി.എഫ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഒത്തുകളിച്ചു എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിസറ്റി അതോറിട്ടി ചെയർമാൻ ബി.കെ. ആര്യക്ക് സ്ഥാനം തെറിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം ഉത്തരവിറക്കി. ഘനശ്യാം പ്രസാദാണ് പുതിയ ചെയർമാൻ.

സംസ്ഥാനവുമായി ഒത്തുകളി;
ബി.കെ. ആര്യയെ കേന്ദ്രം
തെറിപ്പിച്ചു #b #k #arya #expels #central #electricity #authority #chairman സംസ്ഥാനവുമായി ഒത്തുകളിച്ചു- കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റ#ി അതോറിട്ടി ചെയർമാന് സ്ഥാനം പോയി
എൽ.ഡി.എഫ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഒത്തുകളിച്ചു എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിസറ്റി അതോറിട്ടി ചെയർമാൻ ബി.കെ. ആര്യക്ക് സ്ഥാനം തെറിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം ഉത്തരവിറക്കി. ഘനശ്യാം പ്രസാദാണ് പുതിയ ചെയർമാൻ.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published.